OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti Rudolf Kostelecký
se sídlem: Dobrá 36, Stožec - Dobrá, 384 44
identifikační číslo: 74788736
zapsané v obchodním rejstříku vedeném v živnostenském rejstříku u městského úřadu v Prachaticích
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese                  www.altany-lugarde.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Rudolf Kostelecký, se sídlem: Dobrá 36, Stožec - Dobrá, 384 44, identifikační číslo: 774788736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v živnostenském rejstříku u městského úřadu v Prachaticích(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.altany-lugarde.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Údaje uvedené kupujícím

2.1. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.  Údaje uvedené kupujícím  při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu následujícím způsobem:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-5655020267/0100 vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající vystaví na základě přijetí oboustranně potvrzené objednávky zálohovou fakturu ve výši 50% z kupní ceny se spatností 10 dní.

4.4. Prodávající vystaví fakturu na doplatek poté, kdy obdrží informaci z výroby o tom, že zboží je připraveno k expedici. Doplatek je spatný před dodáním zboží zákazníkovi. Po připsání doplatku na účet prodávajícího bude v nejkratší možné době zboží předáno přepravci. Výrobní hala se nachází v Nizozemí na adrese: Wuestman Tuindecoraties BV, obchodující pod jménem Lugarde, se sídlem v Deventerweg 67, Laren, Nizozemí.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží vyrobené na zakázku).

5.2. Pokud zákazník zruší objednávku zcela nebo zčásti, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady (náklady na přípravu, objednávky od třetích stran, skladování atd.) Přiměřeně vynaložené za účelem provedení smlouvy. Zrušení musí být provedeno písemně nebo e-mailem.

Prodávající vyčíslí náklady na zrušení objednávky. Pokud zákazník nesouhlasí s náklady na zrušení, zůstane původní objednávka nedotčena, zboží bude dodáno dle dohody a zákazník musí zaplatit plnou dohodnutou cenu.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Dodací lhůta bude upřesněna dle sezony, neboť se jedná o zboží na zakázku a vyrábí se pouze pro kupujícího na základě písemné objednávky. Dodací lhůty jsou vždy přibližné. Překročení dodací lhůty nezakládá zákazníkovi právo na náhradu škody způsobenou zpožděním dodávky, ani právo na zrušení smlouvy nebo právo na jakoukoli jinou formu náhrady. 


6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Veškeré zboží, které nebylo vyzvednuto zákazníkem, bude uloženo na náklady a riziko zákazníka.

6.4. Zákazník musí zajistit, aby místo určení, kam má být zboží dodáno, bylo dostupné bez překážek. Pokud však existuje překážka, která brání dodání, bude zboží dodáno až k překážce.

Příjezdová cesta musí být průchodná pro větší nákladní vozidlo (40 t). Ve většině případů se jedná o kamion s návěsem. Takové vozidlo je dlouhé asi 18 metrů. Řidič potřebuje prostor pro otočení a větší parkovací plochu pro vyložení zboží. Řidič má v kamionu vysokozdvižný vozík, kterým může zboží dovézt i na vzdálenost max. 150 m pokud není možné zaparkovat blíže.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, v jiný než písemně dohodnutý termín, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Montáž zboží

Zákazník musí zboží sestavit v souladu s montážními pokyny. Za veškeré montážní náklady odpovídá zákazník.
Zákazník si může písemně objednat montáž zboží od prodávajícího. Cena za montáž bude písemně potvrzena oběma stranami.  
Zákazník musí zajistit, aby požadované přípravné činnosti, jako příprava podkladu, byly provedeny podle pokynů a aby místo, kde má být zboží sestaveno, bylo pro tento účel vhodné. 
Objedná-li si zákazník u prodejce montáž zboží, provede přípravu podkladu dle instrukcí prodávajícího na vlastní náklady před příjezdem montážních pracovníků. Pokud nebude montáž z důvodu nepřipravenosti podkladu proveditelná, uhradí kupující náklady spojené s dopravou montážních pracovníků ve výši 15 Kč/km.   

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. Zákazník musí zboží zkontrolovat ihned po dodání. Případné vady nebo chybějící části musí být prodejci  oznámeny do 5 dnů po dodání, který je do 8 dnů po dodání zboží oznámí výrobci zboží, firmě Lugarde. V takovém případě musí výrobce zboží Lugarde co nejdříve pokračovat v opravách nebo dodat náhradní nebo chybějící díl. Reklamace nezastavují platební povinnost a nedávají Zákazníkovi právo na náhradu škody způsobené zpožděním nebo na odmítnutí dodávky.

Na zboží je poskytována záruka 5 let. To znamená, že pokud dojde k prokazatelným vadám materiálů, nebo výrobním chybám, musí společnost Lugarde podle svého uvážení bezplatně vyměnit nebo opravit vadné díly, nebo že společnost Lugarde vrátí poměrnou část ceny za vadné díly, aniž by měla jakoukoli povinnost zaplatit náhradu škody.

7.8. Reklamace nebudou vyřízeny a záruka propadne, pokud:
Zákazník neoznámí prodejci vady zboží dodaného do 5 dnů po zjištění vady;
opravy dodaného zboží byly provedeny Zákazníkem nebo třetími stranami;
k dodanému zboží bylo přiloženo zboží, které k němu nemělo být připojeno;
vady jsou důsledkem špatného základu, nesprávné montáže, nesprávného zacházení, špatné údržby nebo použití nesprávných prostředků údržby;
vady jsou důsledkem produktů, které nebyly dodány společností Lugarde;
vady byly způsobeny člověkem, zvířaty nebo přírodními silami.
Zákazník musí dát společnosti Lugarde (případně oprávněnému zástupci Rudolfu Kosteleckému) možnost prošetřit reklamaci. 


8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy martina.kostelecka@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.